Innowacje 2021/2022

Humanistyczne oświecenie OLiJP

Autorzy: Monika Kuczyńska-Barczewska, Marcin Dzierżawski

Opis:
- czytaj świat
- czytaj między wierszami
- snuj własną opowieść
- płyń pod prąd do źródła
- nie będzie łatwo, ale lubisz wyzwania
- poprowadzi Cię czuły narrator, a my Ci będziemy towarzyszyć

Poloniści z Dwudziestki

Mat/fiz nieobliczalna

Autorzy: Kamil Żmudziński, Szymon Dobecki

Opis: Innowacja ma na celu poszerzenie kompetencji młodych ludzi w niekonwencjonalnym sposobie myślenia podczas rozwiązywania zagadnień – w tym kompetencji kluczowych, udział uczniów w Olimpiadzie Matematycznej i Fizycznej, a także innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i nie tylko.

Korzyści dla uczniów:
• nauka w małej grupie uczniów (maksymalnie 16 osób)
• poszerzenie innowacji o fizykę doświadczalną, jako odrębnego przedmiotu
• dzięki wykorzystaniu „odwróconej szkoły”, uczniowie nabywają umiejętności zarządzania własnym czasem podczas procesu uczenia się

Rozruszani

Autorzy innowacji: Małgorzata Traczuk, Elżbieta Kuchta, Małgorzata Tymańska, Jaromir Pyrek

Korzyści dla uczniów:
- Świadomie rozwijam się ruchowo
- Chcę być sprawnym absolwentem
- Znam sporty całego życia
- Edukacja zdrowotna jest częścią mojego życia.

Dwujęzyczność - kreatywna i aktywna

Autorki innowacji: Agnieszka Jackiewicz i Aleksandra Rachoń

W naszej szkole realizujemy innowację organizacyjno-metodyczną: „Wdrażanie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) z uwzględnieniem treści programowych projektów unijnych Erasmus + na zajęciach języka angielskiego w klasach dwujęzycznych”.
Celem innowacji jest wspomaganie tradycyjnego nauczania przez zastosowanie TIK oraz innowacyjnych narzędzi i metod, takich jak CLIL.
Dzięki innowacji uczniowie rozwijają umiejętności językowe, poszerzają wiedzę o kulturze krajów partnerskich, zdobywają wiedzę i poznają realia pracy w zespole międzynarodowym.

Advanced Revision and Study of English

Autorzy: Emil Cieślak, Olga Cichocka

Opis: Advanced Revision and Study of English to program autorski grup olimpijskich w klasach dwujęzycznych. Uczniowie uczą się w systemie międzyoddziałowym w grupach o wysokim stopniu zaawansowania. Program oparty jest na materiałach autentycznych, lekturach szkolnych z USA i UK a także treściach z zakresu historii oraz kultury krajów anglojęzycznych. Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności językowych i komunikacyjnych, opanowanie zaawansowanej gramatyki i słownictwa zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego.

Korzyści dla uczniów:
- przygotowanie do uczestnictwa w olimpiadzie i konkursach języka angielskiego
- wzmacnianie nauki interakcji poprzez motorykę (magic box) i gry planszowe
- implementowanie logicznego myślenia w języku docelowym (np. uczenie siebie nawzajem wiązania krawata, opis i wydawanie instrukcji / składanie klocków lego)
- uczenie się poprzez uczenie siebie nawzajem i pracę zespołową

Business English

Autor innowacji: Marzena Chomziuk

Chemia eksperymentalna

Autor: Wioletta Żmudzińska

Opis: Chemia eksperymentalna to innowacja, dzięki której uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z chemii prowadzonych w grupach. Pod czujnym okiem nauczyciela chemii mają możliwość samodzielnego projektowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych.

Korzyści:
• przygotowanie do zajęć laboratoryjnych prowadzonych na studiach medycznych, chemicznych i przyrodniczych
• nabycie podstawowych umiejętności wykonywania czynności laboratoryjnych (obsługa wagi laboratoryjnej, ważenie substancji, pipetowanie, przygotowywanie roztworów itp.)
• nabycie umiejętności projektowania oraz przeprowadzania eksperymentów chemicznych
• zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym

Fizyka doświadczalna

Autor innowacji: Jakub Rodowski

Zajęcia z fizyki doświadczalnej polegają na wykonywaniu w parach eksperymentów fizycznych. Pod opieką nauczyciela uczniowie wykonują zadania z różnych działów fizyki, aby poznaną wcześniej wiedzę zastosować w praktyce. Przygotowują się w ten sposób do podjęcia studiów inżynierskich.
Korzyści:
• Przygotujesz się do zajęć laboratoryjnych na studiach
• Rozwiniesz umiejętność pracy w grupie
• Będziesz stosował poznaną wiedzę w praktyce
• Rozwiniesz swoje zdolności manualne
• Nauczysz się wyciągać wnioski

Biologia w działaniu

Autor innowacji: Beata Piełowska

W innowacji biorą uczniowie klasy IIIA o profilu biologiczno- chemicznym ( po szkole podstawowej). Podstawowym celem zajęć jest opanowanie umiejętności dokonywania samodzielnych obserwacji oraz przeprowadzania eksperymentów biologicznych.
Korzyści odnoszone przez uczniów:
• uczniowie samodzielnie przeprowadzają obserwacje i doświadczenia biologiczne,
• potrafią konstruować problemy badawcze i hipotezy
• potrafią analizować otrzymane wyniki i wyciągać z nich wnioski ,
• potrafią efektywnie współdziałać w zespole,
• są przygotowani do zajęć na studiach medycznych i przyrodniczych

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta