PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów

PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów

PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów

 logo PO Wer

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” (wyjazd zagraniczny)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w przedsięwzięciu pn.

„Edukacja ekologiczna i STEM kluczem do sukcesu”

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w przedsięwzięciu pn. „Edukacja ekologiczna i STEM kluczem do sukcesu”. 

 2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku w okresie od 19.06.2022 r. do 18.12.2022 r.

 3. W projekcie planowane są dwie mobilności uczniów:

  1. wyjazd 10 uczniów do Grecji (miejscowość - Kavala, przewidywany termin 23.10.2022-29.10.2022).
  2. wyjazd 10 uczniów do Hiszpanii (miejscowość - Granada, przewidywany termin 13.11.2022-19.11.2002).

  

§ 2 Cel i założenia projektu

 

 W czasie planowanych zajęć w szkołach goszczących uczniowie nabędą oraz rozwiną swoją wiedzę z dziedziny IT, STEM, ekologii, języków obcych. Zdobędą nowe umiejętności, uporządkują i poszerzą wiadomości z nauk ścisłych, ekologii i języków obcych.

 W Grecji przewidziane są zajęcia o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka).

Ponieważ rośnie zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie STEM,  projekt może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii. Wiedza z zakresu STEM i międzynarodowe doświadczenia związane z udziałem w projekcie mogą okazać się bardzo ważne w przyszłej edukacji oraz ścieżce kariery. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwolą młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości.

Celem wizyty w Hiszpanii jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych w oparciu o działania związane z ochroną środowiska,  doskonalenie komunikacji w języku angielskim, poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury Europy, w tym szczególnie regionu Andaluzji oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie będą brali udział w zajęciach o tematyce ekologicznej oraz lekcjach języków obcych (angielski i hiszpański), a nawet w zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie z przesłaniem - "w zdrowym ciele zdrowy duch".

 Niewątpliwie ważnym elementem projektu jest również możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego w praktyce, szczególnie słownictwa specjalistycznego, np. z dziedziny IT i ekologii.

Podczas planowanych wycieczek kulturoznawczych młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z kulturą, architekturą, zwyczajami panującymi w odwiedzanych krajach. 

 

 2. Celami szczegółowymi projektu są:

- wspomaganie tradycyjnego nauczania przez zastosowanie metody projektu, motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów

- promowanie wśród młodych ludzi postaw aktywnych w duchu wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec partnerów projektu

- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy

- rozwój umiejętności językowych

- poszerzenie wiedzy o kulturze krajów partnerskich

- zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym

- wzrost umiejętności posługiwania się nowymi technologiami

- chęć wzbogacenia oferty edukacyjnej

- rozwój współpracy międzynarodowej.

  

§ 3 Rekrutacja

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny.

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku, którzy na wcześniejszych etapach edukacyjnych nie uczestniczyli w programie typu PO WER (dozwolone jest wcześniejsze uczestnictwo w programach Erasmus).

3. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie wyłonienie kandydatów na poszczególne wyjazdy zagraniczne, weryfikacja i analiza złożonych dokumentów i ankiet.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd.

4. Od uczestników mobilności oczekujemy wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, otwartości, umiejętności współpracy w grupie, rzetelności i sumienności podczas realizacji postawionych zadań.

5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły  zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

6. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych kryteriów w regulaminie, zostaną utworzone dodatkowe kryteria.

7. Uczniowie biorący udział w projekcie powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ (wydawaną przez NFZ). W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19 przez poszczególne kraje, uczniowie będą zobowiązani do posiadania właściwych dokumentów umożliwiających im przekroczenie granicy, np. zaświadczenia o szczepieniu bądź wykonaniu testu.

8. W ramach przygotowania do mobilności uczeń zakwalifikowany do projektu będzie  zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach językowo-kulturowych przed danym wyjazdem zagranicznym.

9. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, uczeń oraz jego rodzic/opiekun (w przypadku ucznia niepełnoletniego) jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu:

a) Umowy

b) Porozumienia o programie zajęć

c) Oświadczenia uczestnika

d) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

  

10. Rekrutacja do Grecji:

 - zgłoszenie chęci udziału w projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia drogą mailową na adres: pmu.greece1@gmail.com poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły, zakładka „O SZKOLE - PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają informację na temat daty i miejsca rozmowy rekrutacyjnej.

Punktacja:

Formularz rekrutacyjny: 1 – 5 pkt.

Rozmowa rekrutacyjna: 1- 10 pkt.

Formularz   rekrutacyjny  musi być przesłany na podany wyżej email do dnia 04.09.2022.

 

11. Rekrutacja do Hiszpanii:

- zgłoszenie chęci udziału w projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia drogą mailową na adres: pmu.spain@gmail.com poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie krótkiego filmu–autoprezentacji (do 3 minut), przedstawiającego sylwetkę kandydata, jego zainteresowania oraz motywację do uczestnictwa w projekcie zagranicznym.

Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły, zakładka „O SZKOLE - PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Punktacja:

Formularz rekrutacyjny: 1 – 5 pkt.

Film-autoprezentacja: 1- 15 pkt.

Formularz rekrutacyjny oraz film-autoprezentacja musi być przesłany na podany wyżej email do dnia 04.09.2022.

12. Aby zwiększyć swoje szanse na udział w mobilnościach, uczniowie mogą brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym do obu krajów, jednakże zgodnie z założeniami programu PO WER, wyjazd danej osoby w trakcie trwania projektu może odbyć się tylko raz.

  

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, szkoła zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

3. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

  logo PO Wer3

 

assets/Uploads/ankieta-dla-kandydata-PMU-English-version-3.docx

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta