Aktualności liceum

Egzamin ustny

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia* w 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

  • absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
  • absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do części ustnej mogą przystąpić tylko absolwenci z ww. grup, którzy:

  • do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020,
  • do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację (załącznik 28) o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów, zamieszczoną do pobrania na stronie internetowej, w zakładce Załączniki do informacji o egzaminie.


* Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 891 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta