Eat-Compete-Get Fit!

Eat-Compete-Get Fit!

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Eat - Compete - Get Fit!"

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

AKCJA KA 2

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Eat-Compete-Get Fit!" realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+” Akcja KA2, Partnerstwa Strategiczne.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku w okresie od 01.01.2017 r. do 31. 08. 2019 r.

3. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 wyjazdy do szkół partnerskich (Węgry, Włochy, Grecja, Niemcy), odbędzie się również spotkanie projektowe w Polsce.

4. Organizator pokrywa uczestnikom koszty przejazdu oraz koszty związane z pobytem za granicą.

§ 2 Cel i założenia projektu

1. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz sportu, jak również zwiększenie świadomości młodzieży na temat roli, jaką odgrywa żywienie i aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i otyłości oraz innych chorób przewlekłych.

2. Celami szczegółowymi projektu są:

- promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw prozdrowotnych i sportowych w duchu wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu

- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na dalszych etapach edukacyjnych i na rynku pracy

- rozwój umiejętności językowych

- poszerzenie wiedzy o kulturze krajów partnerskich

- zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym

- wzrost umiejętności posługiwania się nowymi technologiami

- chęć wzbogacenia oferty edukacyjnej

- rozwój współpracy międzynarodowej

 § 3 Rekrutacja

1. Udział w rekrutacji ma charakter dobrowolny.

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku.

3. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do składania następujących dokumentów:

- formularz zgłoszeniowy

- ankieta dla kandydatów

- zgoda rodziców

Dokumenty są dostępne u koordynatora projektu pani Agnieszki Jackiewicz.

4. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład której wejdą: koordynator projektu, nauczyciele języka angielskiego, nauczyciel biologii.

5. Do zadań Komisji należy ocena prac projektowych, weryfikacja i analiza złożonych dokumentów i ankiet, ocena zaangażowania w działania projektowe oraz wyłonienie kandydatów na dany wyjazd zagraniczny.

6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców. Odpowiednie wnioski pobiera się u koordynatora projektu.

7. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły zostać włączone do mobilności w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby z listy podstawowej zgodnie z uzyskaną punktacją.

9. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ) ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

10. Uczniowie biorący udział w projekcie powinni posiadać dowód osobisty lub paszport.

11. Przed wyjazdem do kraju partnerskiego organizowane będzie spotkanie z rodzicami oraz uczniami wyjeżdżającymi na mobilności, które będą miały na celu podanie szczegółów wyjazdu (plan wizyty, program itp.)

12. Wyjazd jest prowadzony na zasadzie wymiany uczniowskiej. Oznacza to, że uczniowie polscy będą zakwaterowani u rodzin uczniów partnerów. Rodzice uczniów polskich zobowiązują się przyjąć uczniów ze szkół partnerskich na tych samych zasadach w 2019 r., chyba, że znajdzie się inny uczeń, który ugości partnera zagranicznego.

13. Kandydaci powinni cechować sie wysoką kulturą osobistą oraz posiadać przynajmniej komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 § 4 Postanowienia końcowe

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

3. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta