REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 E R A S M U S +

„Is geography destiny?”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Is geography destiny?" realizowanym w ramach Programu Erasmus +.

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku w okresie od 01.10.2020 r. do 30. 09. 2022 r., z możliwym przedłużeniem do 30.09.2023 r. w związku z pandemią.

3. W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich (Hiszpania, Chorwacja – dwie szkoły, Szwecja, Turcja), odbędzie się również spotkanie w Polsce.

 4. Organizator pokrywa uczestnikom koszty przejazdu oraz koszty związane z pobytem za granicą.

§ 2 Cel i założenia projektu

1.  Tematyka projektu skupia się na rozwijaniu krytycznego myślenia, analizowania, pracy w zespole, omówione zostaną zagadnienia związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, geografią, historią. Ponadto, poruszymy sprawy demokracji, w jaki sposób kształtowała się ona na przestrzeni wieków, sięgając od starożytności po czasy nowożytne oraz wykażemy jej powiązania z położeniem geograficznym każdego z krajów partnerskich. Każda szkoła odpowiedzialna będzie za realizację odrębnej tematyki, szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco. W czasie projektu uczniowie zapoznają się z najnowszymi narzędziami TIK oraz CLIL. Stworzona zostanie baza lekcji interdyscyplinarnych opartych na pracy metodą projektu, będziemy promować nowatorskie metody nauczania i uczenia się; łącząc interdyscyplinarne treści pogłębimy wiedzę uczniów w zakresie różnych przedmiotów i wzbogacimy nauczanie dwujęzyczne.

2.  Celami szczegółowymi projektu są:

- wspomaganie tradycyjnego nauczania przez zastosowanie innowacyjnych narzędzi i metod, takich jak nauczanie otwarte, CLIL, debata, nauczanie z zastosowaniem TIK w celu zainteresowania uczniów pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów

- promowanie wśród młodych ludzi postaw aktywnych w duchu wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu

- uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy

- rozwój umiejętności językowych

- poszerzenie wiedzy o kulturze krajów partnerskich

- zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym

- wzrost umiejętności posługiwania się nowymi technologiami

-  chęć wzbogacenia oferty edukacyjnej

- rozwój współpracy międzynarodowej.

 

§ 3  Rekrutacja

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny.

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku.

3. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie wyłonienie kandydatów na dany wyjazd zagraniczny, ocena prac projektowych uczniów, ocena ich zaangażowania w działania projektowe, weryfikacja i analiza złożonych dokumentów i ankiet.

4. Podstawowym kryterium kwalifikacji ucznia do wyjazdu będzie ilość uzyskanych przez niego punktów przyznanych za wykonanie poszczególnych zadań projektowych (np. stworzenie prezentacji czy filmu dotyczącej tematyki projektu, opracowanie logo i maskotki projektu, wypełnienie ankiety itp.). Zadania te będą oceniane przez komisję rekrutacyjną zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami, na wymianę wyjadą uczniowie z największą ilością punktów oraz spełniający dodatkowe warunki wymienione w tym regulaminie.

 

W związku ze zmianami w harmonogramie projektu związanymi z sytuacją pandemiczną,  poszczególne zadania będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej szkoły, w Newsletterze Erasmusa.

5. Od uczestników mobilności oczekujemy wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, otwartości, umiejętności współpracy w grupie, rzetelności i sumienności podczas realizacji postawionych zadań.

6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły  zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

7. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych kryteriów w regulaminie, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie lub zostaną utworzone dodatkowe kryteria.

8. W przypadku rezygnacji z mobilności ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu bez ważnej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ) ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

9. Uczniowie biorący udział w projekcie powinni posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ (NFZ).

10. Przed wyjazdami do krajów partnerskich organizowane będą spotkania z rodzicami oraz uczniami wyjeżdżającymi na mobilności, które będą miały na celu podanie szczegółów wyjazdu (plan wizyty, program itp.)

11. Wyjazd jest prowadzony na zasadzie wymiany uczniowskiej. Oznacza to, że uczniowie polscy będą zakwaterowani u rodzin uczniów partnerów. Rodzice uczniów polskich zobowiązują się przyjąć uczniów ze szkół partnerskich na tych samych zasadach.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, szkoła zastrzega sobie prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

3. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

  REGULAMIN-Erasmus-Geography.pdf

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta