Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER

W ramach projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej możliwe jest uczestnictwo w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

  • działalność dydaktyczna (teaching assignment): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich
  • szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą
  • job shadowing

Ich celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich.

W ramach projektu, każdy uczestnik projektu może uczestniczyć w jednej zagranicznej mobilności.

fundusze europejskie


POWER w XX LO

Języki obce są "oknem na świat". Dzięki nim świat stoi przed nami otworem, mamy dostęp do nowej wiedzy, zwiększamy poziom naszej tolerancji i pewności siebie. Nauka języków obcych powoduje otwieranie się na innych ludzi - dzięki temu możliwy jest dialog i budowanie wzajemnego szacunku, zrozumienie i akceptowanie różnic językowych oraz kulturowych.


Mając to na uwadze, nasza szkoła opracowała projekt "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej", który zyskał akceptacjęFundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest powiązany z priorytetami obowiązującymi w naszej szkole: doskonaleniem kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwijaniem zainteresowań i twórczej działalności uczniów oraz kształtowaniem ich aktywnych postaw obywatelskich i proeuropejskich poprzez realizację projektów unijnych i wymian międzynarodowych.


Cele naszego projektu szkolnego zostały wyznaczone zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły:
• podniesienie znajomości języków obcych i poziomu edukacyjnego nauczycieli
• poznanie odmiennych systemów edukacyjnych i metod nauczania
• motywowanie do międzynarodowej wymiany informacji i doświadczeń
• poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych
• wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania multimediów oraz języków obcych
• przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy wewnątrz wspólnoty UE przy wykorzystaniu technik informatycznych i postawy uczenia się przez całe życie
• rozszerzenie oferty dydaktycznej poprzez wdrażanie interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych
• promowanie CLIL


W ramach mobilności zagranicznych trzech nauczycieli naszej placówki uczestniczyło w 10-dniowym szkoleniu "Fluency and English Language Development for Teachers", organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie. Kurs obejmował również dwie wycieczki historyczno-kulturoznawcze, do Valletty oraz do Mdiny, skarbów maltańskiej architektury i kultury, oraz program pozalekcyjny. Koordynatorem projektu była pani Agnieszka Jackiewicz.

 


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta